ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET HAKKINDA BİLGİ VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Sezer AVCI

Selver GÜLER

Büşra KÜTÜK

Fatma Nur POLAT

Melisa DEMİR

Bu araştırma üniversite öğrencilerinin kadına yönelik aile içi şiddet hakkındaki bilgi ve tutumlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

Tanımlayıcı tipteki bu çalışma Aralık 2019 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Gaziantep’te bulunan bir vakıf üniversitesinde Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 490 öğrenci ile gerçekleştirildi. Veriler; Veri Toplama Formu ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği (AİŞYTÖ) uygulanarak yüz yüze görüşme tekniği ile toplandı.

Öğrencilerin yaş ortalamaları 21.12 ± 1.90, çoğunluğunun kadın olduğu (%73.3) ve %39.8’inin (n=195) şiddete maruz kaldığı saptandı. Öğrencilerin %60.6’sı aile içi şiddete en çok annelerin maruz kaldığını, %51.4’ü ülkemizde en çok görülen şiddet türünün fiziksel olduğunu ve %29’u aile içindeki şiddetin nedeninin kıskançlık olduğunu belirtti. Öğrencilerin %50.8’inin eğitim düzeyinin şiddeti etkilediğini ve %74.5’inin kadınların şiddete katlandıklarını ifade etti. Öğrencilerin eğitim gördükleri bölüm ile ülkemizde en fazla görülen şiddet türü, eğitim düzeyinin şiddeti etkilemesi, şiddetin kadın sağlığını etkilemesi, 6284 sayılı Kanun’u daha önce duyma ve şiddet eylemi ile karşılaşma durumları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olduğu saptandı   (p˂0.05). Öğrencilerin AİŞYTÖ puan ortalamaları ile yaş, cinsiyet ve okudukları bölümler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edildi (p˂0.05).

Öğrencilerin kadına yönelik aile içi şiddetle ilgili bilgi düzeylerinde bazı eksiklikler olduğu ve şiddete karşı tutumlarının ise olumsuz yönde olduğu söylenebilir.   

Anahtar Kelimeler: Bilgi, Aile içi şiddet, Aile İçi Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği, Kadın, Öğrenciler.