ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME UYGULAMALARI SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR (İZMİR/BORNOVA ÖRNEĞİ)

Mehmet TEYFUR

Emine TEYFUR

İşbirlikli öğrenme yönteminin,  olumlu yönlerini vurgulayan birçok araştırma yapılmıştır. İşbirlikli öğrenme ortamının başarısı iyi organize edilmiş öğrenme ortamına bağlıdır. Bu öğrenme ortamının en önemli öğesi ise öğretmenlerdir. Öğretmenlerin işbirlikli öğretim uygulamalarında başarılı olmaları aldıkları eğitim, okul ortamı, yöneticinin geleceği algılama biçimi ve öğrenci velilerinin olumlu katkılarına bağlıdır.    Öğretmenlerin işbirlikli öğrenme sürecini yürütürken ne tür  

sorunlar yaşadıklarının tespit edilmesi çok önemlidir. Lise öğretmenlerinin işbirlikli öğrenme sürecinde karşılaştıkları sorunları belirlemek amacıyla nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır.  Araştırmanın çalışma grubunu, İzmir ili Bornova ilçesinde görev yapan 32 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde, amaçlı örnekleme yönteminden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Verilerin toplanması amacıyla literatürde yer alan ilgili çalışmaların incelenmesi sonucunda araştırmacı tarafından açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılanmış bir görüşme formu uygulanmıştır. Katılımcıların %53’u (20) kadın, %47’si (18) erkektir.

Araştırma sonucunda katılımcılar işbirlikli öğrenmeyi derslerinde uygularken çeşitli sorunlar yaşadıklarını, okul müdürlerinin işbirlikli öğrenme konusunda yeterince bilgi sahibi olmadıklarını, yöneticilerin işbirlikli iklimin oluşmasına ilişkin isteksiz davrandıklarını ifade etmişlerdir. Bununla berber, öğretmenlerin işbirlikli öğrenme ortamlarını oluşturmada güçlükler yaşadıklarını, velilerin işbirlikli öğrenme etkinlikleri konusunda kendilerini eleştirdiklerini,   öğrencilerin işbirlikli öğrenme etkinliklerini oyun olarak algıladıklarını, öğrencilerin sınıfta yapılan etkinlikler ile merkezi sınavlar arasında bağ kuramadıkların ve velilerden kaynaklanan çeşitli sorunlar yaşadıklarını belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: İşbirlikli öğrenme, Eğitim, Öğretmen, Yönetici, Öz Değerlendirme, Öğrenme Ortamı