KIRSAL KESİMDE DİNDARLIK VE SOSYAL MEDYA KULLANIMI (GİRESUN İLİ FINDIKLI KÖYÜ ÖRNEĞİ)

Lokman CERRAH

Dinin, insan hayatına yansıması olarak değerlendirilen dindarlık kavram ve olgusu her zaman için değişiklik göstermektedir. Her toplumsal grubun eğitim ve ekonomik durumları ile yaşam alanlarına göre farklılaşan dindarlık tipleri bulunmaktadır. Bu çalışmada kırsalda yaşayan insanların normatif ve popüler dindarlık tercihleri çeşitli değişkenler üzerinden ele alınıp değerlendirilmektedir. Bir saha çalışmasına dayanan araştırmamız ayrıca söz konusu dindarlık tercihlerini sosyal medya kullanım tercihleri açısından da değerIendirmektedir. Çünkü sosyal medya kullanımı, günümüz insanı açısından nerdeyse bir gereklilik halini almış durumdadır. Çalışmamızda nicel yöntem kullanılmış bu bağlamda daha önce geliştirilmiş ve bazı akademik çalışmalarda değerlendirilmiş olan Normatif dindarlık ölçeği, Popüler dindarlık ölçeği ve Sosyal medya kullanım ölçeği kullanılmıştır. Her üç ölçek için güvenirlik testi yapılmış ve yine her üç ölçekte bu testlerden yüksek C.Alpha katsayıları almışlardır. Çalışma için hazırlanan anket formu yüz yüze olarak katılımcılara uygulanmıştır. Kırsal da dindarlık tercihlerini ve sosyal medya kullanımını değerlendirdiğimiz bu çalışma sonuçlarına göre, kırsalda normatif dindarlık düzeyi bütün değişkenler açısından popüler dindarlık düzeyine göre daha yüksektir. Kadınlar, yaşça büyük olanlar, ayrılmış/eşi vefat etmiş kişiler, okuma yazma bilmeyenler, orta sınıf ekonomik duruma sahip olanlar, dini bilgilerinin kaynağı olarak bölgede tanınan din büyüklerini gösterenler ve sosyal medya gruplarını takip edenlerin dindarlık ölçek puanları diğerlerine göre yüksektir.  Erkekler, yaşça daha küçük olanlar, bekarlar, lise mezunları, ekonomik olarak alt sınıflar ve sosyal medya gruplarına katılım gösterenlerin sosyal medya kullanım ölçek puanları diğerlerine göre daha yüksektir. Ayrıca veriler dindarlık ölçekleri ile sosyal medya kullanımı arasında negatif bir ilişkiyi ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimler: Dindarlık, Popüler Dindarlık, Normatif Dindarlık, Sosyal Medya, Kırsal