SPOR ELEMANLARININ REKREASYON FAYDA FARKINDALIĞI İLE BEDENLERİNİ BEĞENME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Alpay BÜLBÜL, Burçin ÖLÇÜCÜ, Gamze AKYOL

Bireylerin toplum içindeki en önemli kimliği kişiliğidir. Kişilikleri vasıtası ile etkilendikleri ve etkiledikleri çevre gelişmektedir. Dolayısıyla kompleks olan bu olgu üzerine çalışmalar yapmak günümüzde popüler hale gelmiştir. Spor ve kişilik üzerine yapılan çalışmaların genelinde ise, sporun bireydeki kişilik gelişimine olumlu katkısı olduğu belirlenmiştir. Rekreasyon etkinliklerinin bireylerde fiziksel, psikolojik ve sosyal anlamda iyileştirici, geliştirici ve rahatlatıcı bir etkiye sahip olduğu tahmin edilebilir bir durum olmakla birlikte bedensel özellikleri de daha beğenilesi hale getirdiği bilinmektedir. Buradan hareketle toplam 240 spor elemanı üzerinde yapılan araştırmanın amacı sporcuların ve beden eğitimi öğretmenlerinin rekreasyon fayda farkındalık düzeyi ve beden beğenme algılarını analiz ederek, demografik değişkenler üzerinden incelenmesidir. Nicel araştırma türlerinden ilişkisel tarama yöntemi kullanılarak yürütülen çalışmada, ölçekler arasındaki regresyonel ve korelasyonel ilişki düzeyine bakılmış olup, Kolmogorov Smirnov testi ile ölçeklerin normal dağılıma sahip olmadığı görülmüş ve iki düzeyli değişkenler için Mann-Whitney, üç ve üzeri düzeyde olan değişkenler için Kruskal- Wallis test analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçları ise; her iki ölçeğinde birbirleri ile yüksek düzeyde ve pozitif aynı yönde ilişki olduğu, kadın ve erkek spor elemanlarının her iki ölçeğe dair farkındalık düzeylerinin yüksek olduğu, beden eğitimi öğretmenleri ile rekreasyon fayda ölçeği arasında anlamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer bulgular tartışma ve sonuçlar bölümünde ayrıntılı olarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Beden algısı, Rekreasyon, Sporcu, Beden eğitimi öğretmeni