FELSEFEDEN İKTİSADA, İKTİSATTAN KRİZLERE, KRİZLERDEN DE TÜRKİYE’YE DERSLER

Fatih Volkan AYYILDIZ

Bu çalışmada öncelikle ekonomik düşünce bir bütün olarak incelenmiş ve milattan önceki dönemlerden günümüze kadar kronolojik olarak araştırılmıştır. Bunu yapmadaki amaç ise tarihten günümüze insanların düşüncelerinin ekonomiyle nasıl bağdaştığını anlamaya yöneliktir. Uluslararası ticaretin arttığı 16. yüzyıldan itibaren iktisat tarihi, düşünce okulları perspektifinden incelenmiştir. 20. yüzyıl ve 21. yüzyılın ilk dönemlerinin ortak problemlerine değinilmiş ve sonuçları araştırılmıştır. Çalışma ile ilgili yapılmış literatür taramasına ek olarak konu ile ilgili oluşturulan grafik ve şekillerden hareketle, ana akım iktisadi düşüncelerin özellikle yakın tarihli krizleri açıklamada yetersiz kaldığı sonucuna varılmıştır. Bu bakış açısıyla, 2008 krizinden sonra önemi artan Hyman Minsky’nin düşünceleri ve finansal istikrarsızlık hipotezi yol haritasıyla bu çalışmada ayrıca küresel ve Türkiye kaynaklı bazı ekonomik verilere yer verilmiş, Türkiye’de bazı dinamiklerin aksadığı ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: İktisadi Düşünce, Post Keynesyen İktisat, Finansal İstikrarsızlık