ÖĞRETMENLERİN ESKİ MATEMATİKÇİLERİN YAŞAM ÖYKÜLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ VE DERSLERDE YER VERME DURUMLARI

Cemalettin YILDIZ

Adnan BAKİ

Bu çalışmada, matematik tarihinin öğretimde kullanılması ile ilgili bir kursa katılan ortaokul matematik öğretmenlerinin kurs programı süresince derslerde eski matematikçilerin yaşam öykülerinden faydalanılmasına ilişkin görüşlerinin ve yaşam öykülerine yer verme durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Özel durum çalışması yönteminin kullanıldığı bu araştırmada veriler, yarı yapılandırılmış mülakatlar ve yapılandırılmamış gözlemler yardımıyla toplanmıştır. Veriler, betimsel ve içerik analizine tabi tutulduktan sonra, tablolar halinde sunulmuştur. Çalışmanın sonunda, kurstan sonra öğretmenlerin derslerde eski matematikçilerin yaşam öykülerinin kullanımı konusundaki olumlu görüşlerinde ve yaşam öykülerine yer verme durumlarında kurs öcesine göre artış olduğı görülmüştür. Araştırmanın sonuçlarına bağlı olarak, diğer öğretmenlere de derslerinde eski matematikçilerin yaşam öykülerini kullanmaları önerilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Matematik Tarihi, Eski Matematikçilerin Yaşam Öyküleri, Öğretmen Görüşleri, Matematik Öğretimi, Öğretmen Eğitimi.