EĞİTİM ÇALIŞANI KADINLARIN YÖNETİCİ OLMALARININ ÖNÜNDEKİ CAM TAVAN SENDROMUNA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Meral ÖZERTÜRK

İbrahim GÜL

Kadınlar, yönetici olma ve üst yönetim kademelerinde görev alma konusunda erkeklere kıyasla bir takım sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bu etkenler bir bakıma kariyer engelleri oluşturmakta veya var olan kariyer engellerini görece yükseltmektedir. Kariyer engeli; bir bireyin çalışma yaşamında beklediği yükselmenin önünü kesen ve kendisinden kaynaklanmayan etkenleri ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Bu çalışmanın amacı, eğitim çalışanı kadınların yönetici olmalarının önündeki Cam Tavan Sendromuna yönelik görüşlerini incelemektir. Araştırma nitel bir çalışmadır. Amaçlı örnekleme tekniği ile yapılan araştırmanın çalışma grubunu Sinop ilinde görev yapan kadın şube müdürü, okul müdür ve müdür yardımcıları oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmacıların görüşme tekniği kullanarak topladığı veriler, betimsel ve içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda, beş tema elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, kadın yöneticiler, Cam Tavan Sendromunu, kariyerlerinin gelişimini etkileyen olumsuz bir durum olarak görmüşlerdir. Bunun en önemli nedenini, erkek egemen toplum olarak değerlendirmişlerdir. Erkekler kadar dikkate alınmadıklarını dile getirirken, yeri geldiğinde okul paydaşlarınca, duygularından yararlanıldığını belirtmişlerdir. Kadın yöneticiler, üst yöneticilerin ayrımcılık yaptığını, kadınların başarılı olduğunu kabul etmelerine rağmen kendilerinin görsellik gerektiren işlerde kullanıldığını ancak önemli kararlara katılmalarına olanak verilmediğini ifade etmişlerdir. Kadın yöneticiler; kendilerinin pek dikkate alınmadıklarını, okula gelen velilerin daha çok muhatap olarak bir erkek yönetici beklentisine sahip olduklarını belirtmişlerdir. Mülakat ile yapılan yönetici seçme değerlendirmelerinde ise daha çok erkeklerin tercih edildiğini ve mülakatlarda başarı gösterseler dahi kadın yöneticilerin pasif konuma getirilmeye çalışıldığını bildirmişlerdir. Eğitim yöneticilerinin seçimi ve görevlendirilmesi konusunda liyakate dayalı seçim sistemin uygulanması önerilmiştir.

Anahtar kelimeler: Eğitim, Eğitim Yöneticisi, Kadın Yönetici, Cam Tavan Sendromu, Yükselme