YENİ BİR GENÇLİK TİPOLOJİSİ VE ÖLÇEK DENEMESİ: HEDONİST GENÇLİK

Fatma Nur ŞENGÜL, Halil AYDINALP

Günümüz dünyasında gençlik sosyolojisi dinamik bir yapıya sahiptir. Gençler kuşaklar üzerinden X kuşağı, Y Kuşağı, Z Kuşağı şeklinde tanımlandıkları gibi, tipolojiler aracılığıyla “cool” gençlik, kristal gençlik, internet gençliği, devrimci gençlik, İslamcı gençlik gibi tanımlanmalarla da anılmaya çalışılmaktadır. Hedonizm ise Antik Çağ’da ortaya atılan ve hazzın hayatın temel amacı haline getirilmesi gerektiğini savunan felsefi bir öğretidir. Aristippos ile başlayan bu öğreti, Epiküros ile sürmüş Yakın Çağ’da Mill ve Bentham aracılığıyla faydacılık adı altında devam ettirilmiştir. Hedonizm İslam ahlak felsefesinde de ele alınmıştır. Hedonizm söyleminin aksine, dünyevi hazlar yerine uhrevi hazların tercih edilmesi gerektiğini, hazzın bir amaç değil araç olduğu söylenmiştir. Günümüzde ise, modernleşme, modernleşmenin getirdiği bireycilik ve rasyonalizm, kapitalizm ve kapitalizmin getirdiği tüketim kültürü hedonist gençliğin doğmasında etkili faktörler olarak görülmektedir. Zevk ve haz anlayışının günümüz gençlerinde de artan eğilim olduğu düşüncesinden hareketle, bu çalışmanın konusunu gençlik ve hedonizm oluşturmaktır. Çalışmanın amacı yeni bir gençlik tipolojisi denemesi olan hedonist gençlik tipolojisi çalışması yapmak ve bu gençlik tipolojisine uygun özgün bir ölçek geliştirmektedir. Çalışmamızda nicel araştırma metoduna ait ölçek formu ve nitel araştırma metoduna ait dokümantasyon tekniği birlikte kullanılmıştır. Bu doğrultuda 18-25 yaş aralığında bulunan ve üniversite öğrencisi 172 genç birey üzerine hazırlanmış olan 34 maddelik hedonizm ölçeği uygulanmıştır.

Anahtar kelimeler: Gençlik Tipolojisi, Hedonist Gençlik, Hedonizm Ölçeği, Z Kuşağı, Gençlik Sosyolojisi.