İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLMECELERE İLİŞKİN FARKINDALIKLARI

Metin BOZKURT

Bilmeceler çocukları düşünme becerilerinden dil becerilerine kadar birçok yönden destekler. Aynı zamanda çocuklar için akıl oyunları olarak eğlence aracıdır. Çocukların eğlenerek öğrenmelerine de katkıda bulunur. Bu araştırmanın amacı ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin bilmecelere ilişkin farkındalık düzeylerinin belirlenmesidir.  Araştırma tarama niteliğinde olup betimsel bir çalışmadır. Araştırmaya Zonguldak İli Ereğli İlçe merkezinde öğrenim gören 100 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırma verileri, araştırmacı tarafından hazırlanan dokuz sorunun yer aldığı anket ile toplanmıştır. Elde edilen veriler frekans ve yüzdelerin bulunduğu tablolarla sunulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin bilmeceleri sevdikleri, öğrenmek ve yeni bilmeceler oluşturmak istedikleri, bilmeceleri sevme, öğrenme ve yeni bilmeceler oluşturma nedenlerinin bilmecelerin eğlenceli ve komik olmasından kaynaklandığı belirlenmiştir. Öğrencilerin en çok arkadaşlarından, annelerinden ve öğretmenlerinden bilmeceler işittikleri, yine en çok arkadaşlarına ve annelerine bilmeceler sordukları ve yeni bilmeceler öğrenmek için de bilmece kitapları okudukları tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin bilmecenin ne demek olduğu, bilmecelerin özellikleri, bilmecelerin kimler tarafından oluşturuldukları konularında ise yeterli bilgi düzeyine sahip olmadığı saptanmıştır. Öğrencilerin bu konularda desteklendiğinde bilmecelere yönelik belli bir farkındalığa sahip olabilecekleri söylenebilir. Bu açıdan bilmecelerle ilgili hazırlanacak programlarla öğrenciler ve aileleri bilgilendirilebilir. Öğrencilerin yeni bilmeceler öğrenmesine ve oluşturmasına yönelik etkinlikler düzenlenebilir. Tüm derslerde bilmecelerden yararlanılabilir. Öğrencilerin bilmecelere yönelik ilgisiyle eğlenerek öğrenmeleri sağlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: İlkokul, dördüncü sınıf öğrencileri, bilmece, bilmece sorma, bilmece oluşturma, bilmecelere yönelik farkındalık.