MALİ MÜŞAVİRLERİN MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: MUĞLA ÖRNEĞİ

Bahar SUVACI

Serap SEYİRDİCİ

Mali müşavirlik mesleği, işletmeler, devlet ve diğer kurumlar arasında köprü görevi gören bir meslektir. Bu mesleğin sürekliliği için en önemli koşul profesyonel motivasyondur. Bu çalışmanın amacı mali müşavirlerin motivasyonunu etkileyen faktörleri belirlemektir. Bu çalışmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Elde edilen veriler nitel analiz yöntemlerinden biri olan betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Bu amaçla Muğla ilinde faaliyet gösteren 15 mali müşavirle yüz yüze görüşülmüş ve kendilerini motive eden/etmeyen faktörleri belirlemeye yardımcı olacak sorular sorulmuştur. Çalışmada kullanılan soru formunun ilk kısmında katılımcıların demografik bilgilerini elde etmek üzere sorulmuş 6 soru bulunmaktadır. Motivasyon faktörler ile ilgili sorular üç kısımda /ekonomik, psiko-sosyal ve örgütsel) ele alınarak sorulmuştur. Bu kısımda da toplam 19 soru bulunmaktadır. Çalışmanın sonuçlarına göre, katılımcıların % 80'i yaptıkları işe göre kazançlarını yeterli bulmamaktadır. Bunun yanında mesleğin toplum tarafından saygın bir meslek olarak görülmemesi, yaptıkları işin devlet tarafından belirlenen tarihlere ve yasalara bağlı olmasından dolayı kendilerini çok özgür hissetmemeleri katılımcıların motivasyonlarını olumsuz etkileyen unsurlar olarak belirlenmiştir. Mesleklerini sevmeleri, müşterileri tarafından takdir edilmeleri, yüksek sorumluluk sahibi bir meslek olması, hedeflerinin bulunması ve fiziksel koşulların çok rahat olması gibi faktörler ise mesleğin motive edici yönleri olarak ifade edilmiştir. Teknolojik değişimler ise öncesinde mali müşavirleri strese sokarak motivasyonlarını düşürmekte ancak teknolojinin öğrenilmesinden sonra işlerini kolaylaştırması nedeniyle motive eden bir unsur olmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Mali Müşavirler, Mali Müşavirlik Mesleği, Motivasyon, Motivasyon Unsurları, Motivasyonu Etkileyen Faktörler.