İSTİHDAMDA YAŞANAN AYRIMCILIKLARIN ÖNLENMESİNE YÖNELİK HAZIRLANAN KAMU SPOTU REKLAMLARI ÜZERİNE GÖSTERGEBİLİMSEL İNCELEME

Ebru Gülbuğ EROL

İstihdamdaki ayrımcılık, işverenlerin ırk, cinsiyet, din, ulusal köken, fiziksel veya zihinsel engellilik ve yaş odaklı gerçekleştirdikleri bir ayrımcılık şeklidir. İstihdam yaşanan ayrımcılıklar çalışanların iş verimini düşürebilmekte, kuruma karşı olumsuz algılara sahip olmalarına yol açabilmekte, kurumsal bağlılığı olumsuz yönde etkiyebilmekte ve hatta iş yerinde ciddi yaralanma veya ölümlere sebep olabilecek iş kazalarının yaşanmasına neden olabilmektedir. Bu aşamada iş yerlerinde ayrımcılığın önlenmesine yönelik resmi ve resmi olmayan kurumlar tarafından kamu spotu reklamları hazırlanarak, kamuoyunda istihdamdaki ayrımcılıklara karşı farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır. Çalışmada istihdamdaki ayrımcılıklara karşı uluslararası alanda hazırlanan kamu spotu reklamlarında hangi mesajların verildiği ve farkındalığın nasıl oluşturulmaya çalışıldığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla çalışma kapsamında amaçlı örneklem metodu kullanılarak Kuzey Avrupa ülkelerinden Finlandiya ve Danimarka’dan belirlenen üç farklı kurumun genel ve temel ayırımcılık türleri olarak din, ırk, cinsiyet ve engelli olma noktalarında hazırlanan kamu spotu reklamı, Fransız antropolog ClaudeLévi-Strauss'un İkili Karşıtlıklar Modeli ve İsviçreli dilbilimci Ferdinand de Saussure'ün Göstergeler Modeli ışığında incelenmiştir.  Çalışmada elde edilen bulgularda, iş yerlerinde ayrımcılığa uğrayan çalışanlara yönelik hüzün duygusu oluşturulduğu ve oluşturulan hüzün duygusuyla birlikte çalışanlara yönelik toplum genelinde duyarlılık oluşturulmasının amaçlandığı ortaya çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ayrımcılık, İşyeri Ayrımcılığı, İstihdam, Kampanya, Kamu Spotları