KAZAK TÜRKLERİNDE SÜNNET TÖRENİ

Gülzana NAUANOVA

Toplumların kimliklerinin oluşumunda önemlilik arz eden davranışlar, örf ve adetler, gelenekler ve görenekler, bayramlar, törenler gibi uygulamalar kültür hazinelerinin birer ögesidir. Yaşamlarının önemli evrelerinden olan doğum, çocukluk, sünnet, evlenme, ölüm gibi konulardaki davranışları yine kültür hazineleri ögeleri arasında yer almaktadır. Bütün toplumların kültürel özellikleri ve kimlikleri hakkında bilgiler veren kültür hazineleri olduğu gibi Kazak Türklerin de değerleri, inanışları, ritüelleri, gelenekleri, görenekleri vardır. Toplumsal uygulamalar, toplumun kimliğinden izler taşıyan en önemli değerlerden biridir. Bu toplumsal uygulamalardan biri de sünnet törenleridir. Her milletin kendine ait halk kültürü ve an’anesi vardır. Sünnet törenlerinin ve bunun yanında diğer halk unsurlarının değişik tarzda icra edilmesi bunun açık göstergesidir. Sünnet geleneği dini bir gelenek olarak Arap ülkelerinde ortaya çıkmış ve daha sonra Müslüman olan diğer ülkelere yayılmıştır. Bu yayılma sırasında her millet kendi ekonomik tezahürlerine göre ve yaşayış tarzlarına göre bu geleneği kabullenmiştir. Bu geleneği kendi kültürel yaşamına göre alan ve gerçekleştiren milletlerden biri de Kazak Türkleridir.

Kazak Türkleri, kendi yaşam koşullarına göre sünnet geleneğini almıştır. Kazak Türklerinin tarihin geçmiş dönemlerinde göçebe bir hayat sürmeleri bu geleneğin gerçekleştirme aşamasında da farklılık göstermiştir. Ancak yerleşik bir hayata geçtikten sonra bu kutlamalarda bir takım değişiklikler ve eklemeler ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada Kazak Türklerinde Sünnet Töreni başlığı altında bu geleneğin Kazak Türklerindeki karşılığı ayrıntılı bir şekilde açıklanmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Uygulamalar, Kazak Türkleri, Sünnet, Gelenek, Halk Kültürü