XVI. YÜZYIL SONLARINDA ÇILDIR NÂM-I DİĞER AHISKA EYÂLETİ VAKIFLARINA GENEL BİR BAKIŞ

Iasha BEKADZE

Bekir Tarık YİĞİT

Çıldır, nâm-ı diğer Ahıska XVI. Yüzyıl sonlarında Osmanlı Devleti’nin uç eyaletiydi. Eyâletin merkezi Ahıska coğrafi konumu ve yapısı bakımından devletin Kafkaslara yönelik askerî hareketlerin ilk stratejik hattı üzerinde yer almaktaydı. Eyâlette kurulan vakıflar dinî, ekonomik, eğitim ve sosyal alanlarda hizmet vermekteydi. Bu makalede, 1595 (1003) tarihli Ahıska Livası Mufassal Tahrir Defteri’i bilgileri ışığında Çıldır Eyâleti’nde faaliyet gösteren vakıflar incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çıldır Eyâleti, Ahıska, Liva, Vakıf, Cami-i Şerif